Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2012

Embeddable “CSS Color Chart”Ο Παρακάτω κώδικας σας δίνει τη δυνατότητα να ενσωματώσετε στην ιστοσελίδα σας το γνωστό σε όλους μας δεκαεξαδικό διάγραμμα χρώματος. Το παρακάτω διάγραμμα αποτελείται από ένα σύνολο 216 δεκαεξαδικών χρωμάτων τα οποία είναι συμβατά από όλους τους browsers .

Το παρακάτω διάγραμμα χρώματος χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό scripted HTML και CSS για να παραγάγει ένα αποτέλεσμα ποντίκι πάνω όταν τοποθετείτε τον κέρσορα πάνω από τα κελιά του πίνακα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το διάγραμμα για τα δωρεάν ή και εμπορικούς σκοπούς. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τους κωδικούς για την επεξεργασία των χρωμάτων της πλατφόρμας Blogspot, Wordpress ή διαφόρων web προτύπων. Μπορείτε ακόμη να ενσωματώσετε αυτό το Χρωματολόγιο - πίνακα ή σε ιστοσελίδες ή στα blog σας σας.

Ο ΚΩΔΙΚΑΣ<table style="width: 550px; text-align: left; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tbody> <tr> <td style="background-color: white; text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 64, 0);">#FFFFFF</span></td> <td style="background-color: rgb(255, 255, 204); text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 64, 0);">#FFFFCC</span></td> <td style="background-color: rgb(255, 255, 153); text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 64, 0);">#FFFF99</span></td> <td style="background-color: rgb(255, 255, 102); text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 64, 0);">#FFFF66</span></td> <td style="background-color: rgb(255, 255, 51); text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 64, 0);">#FFFF33</span></td> <td style="background-color: yellow; text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 64, 0);">#FFFF00</span></td> </tr> <tr> <td style="background-color: rgb(255, 204, 255); text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 64, 0);">#FFCCFF</span></td> <td style="background-color: rgb(255, 204, 204); text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 64, 0);">#FFCCCC</span></td> <td style="background-color: rgb(255, 204, 153); text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 64, 0);">#FFCC99</span></td> <td style="background-color: rgb(255, 204, 102); text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 64, 0);">#FFCC66</span></td> <td style="background-color: rgb(255, 204, 51); text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 64, 0);">#FFCC33</span></td> <td style="background-color: rgb(255, 204, 0); text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 64, 0);">#FFCC00</span></td> </tr> <tr> <td style="background-color: rgb(255, 153, 255); text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 64, 0);">#FF99FF</span></td> <td style="background-color: rgb(255, 153, 204); text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 64, 0);">#FF99CC</span></td> <td style="background-color: rgb(255, 153, 153); text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 64, 0);">#FF9999</span></td> <td style="background-color: rgb(255, 153, 102); text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 64, 0);">#FF9966</span></td> <td style="background-color: rgb(255, 153, 51); text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 64, 0);">#FF9933</span></td> <td style="background-color: rgb(255, 153, 0); text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 64, 0);">#FF9900</span></td> </tr> <tr> <td style="background-color: rgb(255, 102, 255); text-align: center;"><span style="color: white;">#FF66FF</span></td> <td style="background-color: rgb(255, 102, 204); text-align: center;"><span style="color: white;">#FF66CC</span></td> <td style="background-color: rgb(255, 102, 153); text-align: center;"><span style="color: white;">#FF6699</span></td> <td style="background-color: rgb(255, 102, 102); text-align: center;"><span style="color: white;">#FF6666</span></td> <td style="background-color: rgb(255, 102, 51); text-align: center;"><span style="color: white;">#FF6633</span></td> <td style="background-color: rgb(255, 102, 0); text-align: center;"><span style="color: white;">#FF6600</span></td> </tr> <tr> <td style="background-color: rgb(255, 51, 255); text-align: center;"><span style="color: white;">#FF33FF</span></td> <td style="background-color: rgb(255, 51, 204); text-align: center;"><span style="color: white;">#FF33CC</span></td> <td style="background-color: rgb(255, 51, 153); text-align: center;"><span style="color: white;">#FF3399</span></td> <td style="background-color: rgb(255, 51, 102); text-align: center;"><span style="color: white;">#FF3366</span></td> <td style="background-color: rgb(255, 51, 51); text-align: center;"><span style="color: white;">#FF3333</span></td> <td style="background-color: rgb(255, 51, 0); text-align: center;"><span style="color: white;">#FF3300</span></td> </tr> <tr> <td style="background-color: fuchsia; text-align: center;"><span style="color: white;">#FF00FF</span></td> <td style="background-color: rgb(255, 0, 204); text-align: center;"><span style="color: white;">#FF00CC</span></td> <td style="background-color: rgb(255, 0, 153); text-align: center;"><span style="color: white;">#FF0099</span></td> <td style="background-color: rgb(255, 0, 102); text-align: center;"><span style="color: white;">#FF0066</span></td> <td style="background-color: rgb(255, 0, 51); text-align: center;"><span style="color: white;">#FF0033</span></td> <td style="background-color: red; text-align: center;"><span style="color: white;">#FF0000</span></td> </tr> <tr align="center"> <td style="height: 5px;" colspan="6" rowspan="1"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: rgb(204, 255, 255); text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 64, 0);">#CCFFFF</span></td> <td style="background-color: rgb(204, 255, 204); text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 64, 0);">#CCFFCC</span></td> <td style="background-color: rgb(204, 255, 153); text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 64, 0);">#CCFF99</span></td> <td style="background-color: rgb(204, 255, 102); text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 64, 0);">#CCFF66</span></td> <td style="background-color: rgb(204, 255, 51); text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 64, 0);">#CCFF33</span></td> <td style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 0);"><span style="color: rgb(0, 64, 0);">#CCFF00</span></td> </tr> <tr> <td style="background-color: rgb(204, 204, 255); text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 64, 0);">#CCCCFF</span></td> <td style="background-color: rgb(204, 204, 204); text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 64, 0);">#CCCCCC</span></td> <td style="background-color: rgb(204, 204, 153); text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 64, 0);">#CCCC99</span></td> <td style="background-color: rgb(204, 204, 102); text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 64, 0);">#CCCC66</span></td> <td style="background-color: rgb(204, 204, 51); text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 64, 0);">#CCCC33</span></td> <td style="background-color: rgb(204, 204, 0); text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 64, 0);">#CCCC00</span></td> </tr> <tr> <td style="background-color: rgb(204, 153, 255); text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 64, 0);">#CC99FF</span></td> <td style="background-color: rgb(204, 153, 204); text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 64, 0);">#CC99CC</span></td> <td style="background-color: rgb(204, 153, 153); text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 64, 0);">#CC9999</span></td> <td style="background-color: rgb(204, 153, 102); text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 64, 0);">#CC9966</span></td> <td style="background-color: rgb(204, 153, 51); text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 64, 0);">#CC9933</span></td> <td style="background-color: rgb(204, 153, 0); text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 64, 0);">#CC9900</span></td> </tr> <tr> <td style="background-color: rgb(204, 102, 255); text-align: center;"><span style="color: white;">#CC66FF</span></td> <td style="background-color: rgb(204, 102, 204); text-align: center;"><span style="color: white;">#CC66CC</span></td> <td style="background-color: rgb(204, 102, 153); text-align: center;"><span style="color: white;">#CC6699</span></td> <td style="background-color: rgb(204, 102, 102); text-align: center;"><span style="color: white;">#CC6666</span></td> <td style="background-color: rgb(204, 102, 51); text-align: center;"><span style="color: white;">#CC6633</span></td> <td style="background-color: rgb(204, 102, 0); text-align: center;"><span style="color: white;">#CC6600</span></td> </tr> <tr> <td style="background-color: rgb(204, 51, 255); text-align: center;"><span style="color: white;">#CC33FF</span></td> <td style="background-color: rgb(204, 51, 204); text-align: center;"><span style="color: white;">#CC33CC</span></td> <td style="background-color: rgb(204, 51, 153); text-align: center;"><span style="color: white;">#CC3399</span></td> <td style="background-color: rgb(204, 51, 102); text-align: center;"><span style="color: white;">#CC3366</span></td> <td style="background-color: rgb(204, 51, 51); text-align: center;"><span style="color: white;">#CC3333</span></td> <td style="background-color: rgb(204, 51, 0); text-align: center;"><span style="color: white;">#CC3300</span></td> </tr> <tr> <td style="background-color: rgb(204, 0, 255); text-align: center;"><span style="color: white;">#CC00FF</span></td> <td style="background-color: rgb(204, 0, 204); text-align: center;"><span style="color: white;">#CC00CC</span></td> <td style="background-color: rgb(204, 0, 153); text-align: center;"><span style="color: white;">#CC0099</span></td> <td style="background-color: rgb(204, 0, 102); text-align: center;"><span style="color: white;">#CC0066</span></td> <td style="background-color: rgb(204, 0, 51); text-align: center;"><span style="color: white;">#CC0033</span></td> <td style="background-color: rgb(204, 0, 0); text-align: center;"><span style="color: white;">#CC0000</span></td> </tr> <tr align="center"> <td style="height: 5px;" colspan="6" rowspan="1"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: rgb(153, 255, 255); text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 64, 0);">#99FFFF</span></td> <td style="background-color: rgb(153, 255, 204); text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 64, 0);">#99FFCC</span></td> <td style="background-color: rgb(153, 255, 153); text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 64, 0);">#99FF99</span></td> <td style="background-color: rgb(153, 255, 102); text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 64, 0);">#99FF66</span></td> <td style="background-color: rgb(153, 255, 51); text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 64, 0);">#99FF33</span></td> <td style="background-color: rgb(153, 255, 0); text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 64, 0);">#99FF00</span></td> </tr> <tr> <td style="background-color: rgb(153, 204, 255); text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 64, 0);">#99CCFF</span></td> <td style="background-color: rgb(153, 204, 204); text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 64, 0);">#99CCCC</span></td> <td style="background-color: rgb(153, 204, 153); text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 64, 0);">#99CC99</span></td> <td style="background-color: rgb(153, 204, 102); text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 64, 0);">#99CC66</span></td> <td style="background-color: rgb(153, 204, 51); text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 64, 0);">#99CC33</span></td> <td style="background-color: rgb(153, 204, 0); text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 64, 0);">#99CC00</span></td> </tr> <tr> <td style="background-color: rgb(153, 153, 255); text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 64, 0);">#9999FF</span></td> <td style="background-color: rgb(153, 153, 204); text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 64, 0);">#9999CC</span></td> <td style="background-color: rgb(153, 153, 153); text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 64, 0);">#999999</span></td> <td style="background-color: rgb(153, 153, 102); text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 64, 0);">#999966</span></td> <td style="background-color: rgb(153, 153, 51); text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 64, 0);">#999933</span></td> <td style="background-color: rgb(153, 153, 0); text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 64, 0);">#999900</span></td> </tr> <tr> <td style="background-color: rgb(153, 102, 255); text-align: center;"><span style="color: white;">#9966FF</span></td> <td style="background-color: rgb(153, 102, 204); text-align: center;"><span style="color: white;">#9966CC</span></td> <td style="background-color: rgb(153, 102, 153); text-align: center;"><span style="color: white;">#996699</span></td> <td style="background-color: rgb(153, 102, 102); text-align: center;"><span style="color: white;">#996666</span></td> <td style="background-color: rgb(153, 153, 51); text-align: center;"><span style="color: white;">#999933</span></td> <td style="background-color: rgb(153, 153, 0); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#ffffff">#999900</font></span></td> </tr> <tr> <td style="background-color: rgb(153, 51, 255); text-align: center;"><span style="font-weight: bold;"></span><span class="fullpost"><font color="#ffffff">#9933FF</font></span></td> <td style="background-color: rgb(153, 51, 204); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#ffffff">#9933CC</font></span></td> <td style="background-color: rgb(153, 51, 153); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#ffffff">#993399</font></span></td> <td style="background-color: rgb(153, 51, 102); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#ffffff">#993366</font></span></td> <td style="background-color: rgb(153, 51, 51); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#ffffff">#993333</font></span></td> <td style="background-color: rgb(153, 51, 0); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#ffffff">#993300</font></span></td> </tr> <tr> <td style="background-color: rgb(153, 0, 255); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#ffffff">#9900FF</font></span></td> <td style="background-color: rgb(153, 0, 204); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#ffffff">#9900CC</font></span></td> <td style="background-color: rgb(153, 0, 153); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#ffffff">#990099</font></span></td> <td style="background-color: rgb(153, 0, 102); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#ffffff">#990066</font></span></td> <td style="background-color: rgb(153, 0, 51); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#ffffff">#990033</font></span></td> <td style="background-color: rgb(153, 0, 0); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#ffffff">#990000</font></span></td> </tr> <tr align="center"> <td style="height: 5px;" colspan="6" rowspan="1"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: rgb(102, 255, 255); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#004000">#66FFFF</font> </span></td> <td style="background-color: rgb(102, 255, 204); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#004000">#66FFCC</font></span></td> <td style="background-color: rgb(102, 255, 153); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#004000">#66FF99</font></span></td> <td style="background-color: rgb(102, 255, 102); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#004000">#66FF66</font></span></td> <td style="background-color: rgb(102, 255, 51); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#004000">#66FF33</font></span></td> <td style="background-color: rgb(102, 255, 0); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#004000">#66FF00</font></span></td> </tr> <tr> <td style="background-color: rgb(102, 204, 255); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#004000">#66CCFF</font></span></td> <td style="background-color: rgb(102, 204, 204); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#004000">#66CCCC</font></span></td> <td style="background-color: rgb(102, 204, 153); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#004000">#66CC99</font></span></td> <td style="background-color: rgb(102, 204, 102); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#004000">#66CC66</font></span></td> <td style="background-color: rgb(102, 204, 51); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#004000">#66CC33</font></span></td> <td style="background-color: rgb(102, 204, 0); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#004000">#66CC00</font></span></td> </tr> <tr> <td style="background-color: rgb(102, 153, 255); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#004000">#6699FF</font></span></td> <td style="background-color: rgb(102, 153, 204); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#004000">#6699CC</font></span></td> <td style="background-color: rgb(102, 153, 153); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#004000">#669999</font></span></td> <td style="background-color: rgb(102, 153, 102); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#004000">#669966</font></span></td> <td style="background-color: rgb(102, 153, 51); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#004000">#669933</font></span></td> <td style="background-color: rgb(102, 153, 0); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#004000">#669900</font></span></td> </tr> <tr> <td style="background-color: rgb(102, 102, 255); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#ffffff">#6666FF</font> </span></td> <td style="background-color: rgb(102, 102, 204); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#ffffff">#6666CC</font> </span></td> <td style="background-color: rgb(102, 102, 153); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#ffffff">#666699</font> </span></td> <td style="background-color: rgb(102, 102, 102); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#ffffff">#666666</font> </span></td> <td style="background-color: rgb(102, 102, 51); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#ffffff">#666633</font> </span></td> <td style="background-color: rgb(102, 102, 0); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#ffffff">#666600</font> </span></td> </tr> <tr> <td style="background-color: rgb(102, 51, 255); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#ffffff">#6633FF</font> </span></td> <td style="background-color: rgb(102, 51, 204); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#ffffff">#6633CC</font> </span></td> <td style="background-color: rgb(102, 51, 153); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#ffffff">#663399</font> </span></td> <td style="background-color: rgb(102, 51, 102); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#ffffff">#663366</font> </span></td> <td style="background-color: rgb(102, 51, 51); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#ffffff">#663333</font> </span></td> <td style="background-color: rgb(102, 51, 0); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#ffffff">#663300</font> </span></td> </tr> <tr> <td style="background-color: rgb(102, 0, 255); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#ffffff">#6600FF</font> </span></td> <td style="background-color: rgb(102, 0, 204); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#ffffff">#6600CC</font> </span></td> <td style="background-color: rgb(102, 0, 153); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#ffffff">#660099</font> </span></td> <td style="background-color: rgb(102, 0, 102); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#ffffff">#660066</font> </span></td> <td style="background-color: rgb(102, 0, 51); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#ffffff">#660033</font> </span></td> <td style="background-color: rgb(102, 0, 0); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#ffffff">#660000</font> </span></td> </tr> <tr align="center"> <td style="height: 5px;" colspan="6" rowspan="1"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: rgb(51, 255, 255); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#004000">#33FFFF</font> </span></td> <td style="background-color: rgb(51, 255, 204); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#004000">#33FFCC</font></span></td> <td style="background-color: rgb(51, 255, 153); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#004000">#33FF99</font></span></td> <td style="background-color: rgb(51, 255, 102); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#004000">#33FF66</font></span></td> <td style="background-color: rgb(51, 255, 51); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#004000">#33FF33</font></span></td> <td style="background-color: rgb(51, 255, 0); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#004000">#33FF00</font></span></td> </tr> <tr> <td style="background-color: rgb(51, 204, 255); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#004000">#33CCFF</font></span></td> <td style="background-color: rgb(51, 204, 204); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#004000">#33CCCC</font></span></td> <td style="background-color: rgb(51, 204, 153); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#004000">#33CC99</font></span></td> <td style="background-color: rgb(51, 204, 102); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#004000">#33CC66</font></span></td> <td style="background-color: rgb(51, 204, 51); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#004000">#33CC33</font></span></td> <td style="background-color: rgb(51, 204, 0); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#004000">#33CC00</font></span></td> </tr> <tr> <td style="background-color: rgb(51, 153, 255); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#004000">#3399FF</font></span></td> <td style="background-color: rgb(51, 153, 204); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#004000">#3399CC</font></span></td> <td style="background-color: rgb(51, 153, 153); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#004000">#339999</font></span></td> <td style="background-color: rgb(51, 153, 102); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#004000">#339966</font></span></td> <td style="background-color: rgb(51, 153, 51); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#004000">#339933</font></span></td> <td style="background-color: rgb(51, 153, 0); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#004000">#339900</font></span></td> </tr> <tr> <td style="background-color: rgb(51, 102, 255); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#ffffff">#3366FF</font> </span></td> <td style="background-color: rgb(51, 102, 204); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#ffffff">#3366CC</font> </span></td> <td style="background-color: rgb(51, 102, 153); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#ffffff">#336699</font> </span></td> <td style="background-color: rgb(51, 102, 102); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#ffffff">#336666</font> </span></td> <td style="background-color: rgb(51, 102, 51); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#ffffff">#336633</font> </span></td> <td style="background-color: rgb(51, 102, 0); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#ffffff">#336600</font> </span></td> </tr> <tr> <td style="background-color: rgb(51, 51, 255); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#ffffff">#3333FF</font> </span></td> <td style="background-color: rgb(51, 51, 204); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#ffffff">#3333CC</font> </span></td> <td style="background-color: rgb(51, 51, 153); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#ffffff">#333399</font> </span></td> <td style="background-color: rgb(51, 51, 102); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#ffffff">#333366</font> </span></td> <td style="background-color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#ffffff">#333333</font> </span></td> <td style="background-color: rgb(51, 51, 0); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#ffffff">#333300</font> </span></td> </tr> <tr> <td style="background-color: rgb(51, 0, 255); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#ffffff">#3300FF</font> </span></td> <td style="background-color: rgb(51, 0, 204); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#ffffff">#3300CC</font> </span></td> <td style="background-color: rgb(51, 0, 153); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#ffffff">#330099</font> </span></td> <td style="background-color: rgb(51, 0, 102); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#ffffff">#330066</font> </span></td> <td style="background-color: rgb(51, 0, 51); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#ffffff">#330033</font> </span></td> <td style="background-color: rgb(51, 0, 0); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#ffffff">#330000</font> </span></td> </tr> <tr align="center"> <td style="height: 5px;" colspan="6" rowspan="1"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: aqua; text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#004000">#00FFFF</font> </span></td> <td style="background-color: rgb(0, 255, 204); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#004000">#00FFCC</font></span></td> <td style="background-color: rgb(0, 255, 153); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#004000">#00FF99</font></span></td> <td style="background-color: rgb(0, 255, 102); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#004000">#00FF66</font></span></td> <td style="background-color: rgb(0, 255, 51); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#004000">#00FF33</font></span></td> <td style="background-color: lime; text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#004000">#00FF00</font></span></td> </tr> <tr> <td style="background-color: rgb(0, 204, 255); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#004000">#00CCFF</font></span></td> <td style="background-color: rgb(0, 204, 204); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#004000">#00CCCC</font></span></td> <td style="background-color: rgb(0, 204, 153); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#004000">#00CC99</font></span></td> <td style="background-color: rgb(0, 204, 102); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#004000">#00CC66</font></span></td> <td style="background-color: rgb(0, 204, 51); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#004000">#00CC33</font></span></td> <td style="background-color: rgb(0, 204, 0); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#004000">#00CC00</font></span></td> </tr> <tr> <td style="background-color: rgb(0, 153, 255); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#004000">#0099FF</font></span></td> <td style="background-color: rgb(0, 153, 204); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#004000">#0099CC</font></span></td> <td style="background-color: rgb(0, 153, 153); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#004000">#009999</font></span></td> <td style="background-color: rgb(0, 153, 102); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#004000">#009966</font></span></td> <td style="background-color: rgb(0, 153, 51); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#004000">#009933</font></span></td> <td style="background-color: rgb(0, 153, 0); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#004000">#009900</font></span></td> </tr> <tr> <td style="background-color: rgb(0, 102, 255); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#ffffff">#0066FF</font> </span></td> <td style="background-color: rgb(0, 102, 204); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#ffffff">#0066CC</font> </span></td> <td style="background-color: rgb(0, 102, 153); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#ffffff">#006699</font> </span></td> <td style="background-color: rgb(0, 102, 102); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#ffffff">#006666</font> </span></td> <td style="background-color: rgb(0, 102, 51); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#ffffff">#006633</font> </span></td> <td style="background-color: rgb(0, 102, 0); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#ffffff">#006600</font> </span></td> </tr> <tr> <td style="background-color: rgb(0, 51, 255); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#ffffff">#0033FF</font></span></td> <td style="background-color: rgb(0, 51, 204); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#ffffff">#0033CC</font></span></td> <td style="background-color: rgb(0, 51, 153); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#ffffff">#003399</font> </span></td> <td style="background-color: rgb(0, 51, 102); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#ffffff">#003366</font> </span></td> <td style="background-color: rgb(0, 51, 51); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#ffffff">#003333</font> </span></td> <td style="background-color: rgb(0, 51, 0); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#ffffff">#003300</font> </span></td> </tr> <tr> <td style="background-color: blue; text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#ffffff">#0000FF</font> </span></td> <td style="background-color: rgb(0, 0, 204); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#ffffff">#0000CC</font> </span></td> <td style="background-color: rgb(0, 0, 153); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#ffffff">#000099</font> </span></td> <td style="background-color: rgb(0, 0, 102); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#ffffff">#000066</font> </span></td> <td style="background-color: rgb(0, 0, 51); text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#ffffff">#000033</font> </span></td> <td style="background-color: black; text-align: center;"><span class="fullpost"><font color="#ffffff">#000000</font> </span></td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: center;"><small><small><a href="http://www.technoclouds.blogspot.in/">Get your Color Codes Chart Here - Developed by TechnoClouds</a></small></small><br> </div>Δεν υπάρχουν σχόλια:
Write σχόλια